dimarts, 15 de setembre de 2015

JOSEP IGNASI BOADA GASULLA, NOU SOTSPREFECTE DE LA CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG

Sant Crist de La Sang - Foto: Daniel Pallejà 
Durant les últimes hores s'està donant a conèixer a través de les xarxes socials la notícia del nomenament del Sr. Josep Ignasi Boada Gasulla com a nou Sotsprefecte de la Sang en substitució del Sr. Josep Maria Fortuny Miró, així com també de la renovació dels membres de la junta de dita congregació.
El motiu d'aquest canvi és que el Prefecte de la Congregació i, per tant, president, Mossèn Josep Queraltó, ha volgut renovar la junta directiva, a la vegada que cobria la vacant de sotsprefecte, donat que el passat dia 20 de juny a la Diada de la Sang el Sr. Josep Maria Fortuny s'havia acomiadat.
El passat dia 3 de setembre, en junta general extraordinària, el Prefecte va proposar un candidat i alhora va demanar l'opinió dels congregants. Aquesta consulta sortí desfavorable a la petició del Prefecte tenint en compte l'oposició total de la junta directiva a les directrius del mateix. 
La valoració realitzada, descomptant els vots dels membres de la junta, deixa un resultat molt ajustat. Per aquest motiu l'endemà el Prefecte va nomenar el Sr. Josep Ignasi Boada com a nou Sotsprefecte de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. 

Cal recordar que la Congregació és una entitat que es regeix pel Dret Canònic, i depèn de l'Ordinari del lloc, com a màxima autoritat. 

Esperem que aquesta situació no afecti ni la Congregació ni la nostra Setmana Santa.  

6 comentaris:

 1. (1/4) Us adjunto la carta que la junta de la Sang a enviat als congregants per tal d'ampliar la informació a aquest article:

  REIAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST DE TARRAGONA


  Benvolguts congregants de la R. i V. C. de la P. Sang de N. S. J.:

  Alguns de vosaltres haureu rebut notícies diverses dels greus fets que estan succeint a la nostra estimada Congregació. En concret ens referim a la recent Junta General Extraordinària, que va tenir lloc el passat dia 3 de setembre i en la que es va nomenar un nou Sots-Prefecte en substitució del Sr. Josep Maria Fortuny sense que aquest hagués presentat la renuncia al càrrec ni se l’hagués destituït per part de l’Arquebisbat, simplement derogant diferents punts dels estatuts de la congregació emparant-se en el Dret Canònic.
  Segons el Prefecte de la Congregació, Mossèn Josep Queraltó, aquest nomenament comporta la substitució de tots els membres de la Junta i la finalització dels seus càrrecs i funcions, tot i que a dia d’avui els seus membres no han rebut cap notificació, en forma deguda, del seu cessament. Únicament s’ha publicat a la web del Arquebisbat el nomenament unilateral d’un nou sots-prefecte.
  Potser alguns de vosaltres sou coneixedors de les circumstàncies a les que ens referim i potser d’altres és la primera noticia que rebeu. Amb aquest escrit pretenem posar en el vostre coneixement els fets ocorreguts de la manera més objectiva que en siguem capaços i les raons que ens han portat fins aquesta situació.

  ANTECEDENTS
  Com és conegut, la relació amb la nostra Congregació germana, la Congregació de Senyores sota la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor i de la Mare de Déu de la Soledat ha estat força difícil des de fa més de 20 anys.
  En aquest temps s’han dut a terme diferents iniciatives per tal de reconduir la situació i permetre dedicar els esforços de la Congregació a la seva veritable finalitat.
  Precisament en el marc d’aquests esforços es va constituir la que fins fa pocs dies ha estat la Junta de la nostra Congregació, ara fa 12 anys. Ja en aquells moments, es va veure necessària la renovació del Sots-Prefecte i de la Junta per permetre superar desavinences personals entre membres de ambdues Juntes. Tant mateix es va constituir una Comissió Mixta per facilitar la gestió d’aquells aspectes que implicaven a totes dues congregacions.

  ResponSuprimeix
 2. (2/4)
  Malauradament, tot i haver renovat més del 90% dels membres de la Junta de la Sang amb persones que no tenien cap prejudici anterior en contra de la Congregació de la Soledat, els problemes s’han reproduït novament al cap dels anys. Cal mencionar que en el cas de la Congregació de la Soledat, la seva Junta és pràcticament la mateixa que fa 12 anys.
  La principal motivació que ha mogut a la fins ara Junta ha estat assegurar la supervivència de la Congregació. El nombre de congregants de la Sang s’ha reduït significativament les darreres dècades. Aquest fet no creiem que sigui degut als canvis de la societat ja que veiem com moltes altres congregacions gaudeixen de millor salut que la nostra. Més aviat, les veus que ens arriben de l’exterior ens parlen de la dificultat de compaginar la vida familiar en una Congregació exclusivament masculina.
  Ens agrada recordar que la Congregació de la Sang de Tarragona ha estat històricament una congregació mixta. A finals del segle XVI, tant sols alguns anys després de la fundació de la Congregació el 1545, ja es té constància de congregants femenines i no és fins al 1876 que les congregants femenines s’agrupen en la Congregació de Senyores de la Soledat.
  No ha estat la voluntat d’aquesta Junta en cap cas l’absorció de la Congregació de la Soledat com potser s’ha volgut fer creure. La nostra voluntat ha estat la reunificació, si es vol respectant les singularitats i independència que cadascuna ha guanyat durant aquest temps però unificant aquells aspectes essencials de la vida de les Congregacions que permetin als congregants sentir-se pertanyents i participar a totes dues congregacions. La nostra proposta en aquest sentit incloïa en tot moment la participació de Senyores en els òrgans de govern i fins i tot, si es donava el cas, que una Senyora ocupés el càrrec més alt, en sintonia a la igualtat de gèneres de la societat del segle XXI.
  A aquesta iniciativa la resposta donada per part de la Congregació de la Soledat ha estat la nul•la voluntat a compartit amb la Congregació de la Sang res més que no fos la Casa de la Sang i els pocs actes protocol•laris establerts.
  En vista del resultat obtingut, aquesta Junta va proposar a la Junta General Extraordinària del 29 d’octubre de 2013 una sèrie de mesures encaminades a forçar l’Arquebisbat a decidir sobre l’agermanament o la separació pràctica de les dues congregacions, permetent a la Sang recorre el seu camí lliurement si així es decidia.

  JUNTA GENERAL DE 29 D’OCTUBRE DE 2013
  Tal i com s’ha explicat, aquesta Junta General fou convocada en data 29 d’octubre de 2013 per tal de donar una solució als problemes esme-ntats i amb el propòsit de conèixer la opinió dels membres de la Congregació. El resultat fou l’aprovació per gairebé la totalitat dels assistents dels següents acords:
  • Acceptació de congregants femenines. Modificació de l'article 2 dels estatuts.
  • Dissolució de la Comissió Mixta. Revocació dels acords de les Juntes Generals de data 10 de juny del 2002 i 21 de febrer de 2003 referents a aquest aspecte.
  • Proposta d'unificació de les Juntes Directives.
  El sentit d’aquest acords era que o bé l’Arquebisbat optava pel punt 3 i per tant es procedia a la reunificació de les congregacions o bé ens permetia fer la nostra via acceptant congregants femenines i dissolia la Comissió Mixta ja que en aquest escenari de separació no tindria més sentit.

  ResponSuprimeix
 3. (3/4)
  ACTUACIÓ DE LA JUNTA
  A partir d’aquest moment, l’actuació de la Junta, segurament amb més o menys encert però també amb moltes dificultats afegides, ha estat sempre guiada per la voluntat ferma de portar a terme el mandat de la Junta General ja que sempre hem cregut que era la voluntat de la Congregació expressada democràticament i seguint escrupolosament els procediments que marquen els nostres estatuts. Creiem encara que aquest era i és el nostre deure i que no podíem actuar d’altra manera si volíem ésser fidels a la nostra obligació com a membres de la Junta de la Sang, i ens hem anat trobant amb un seguit d’entrebancs.
  • Oposició frontal de la Junta de la Soledat.
  • Tàctiques dilatòries dels Prefectes.
  • Incompliment d’acords i promeses tant dels Prefectes com d’altres autoritats eclesiàstiques.
  Després de mesos i mesos d’esperar una resposta per part de l’Arquebisbat a la pregunta de si havíem d’actuar com una sola Congregació o com a dues completament independents, vam creure que, per no trair el mandat de la Junta General, havíem de modificar els nostres estatuts per tal que ens permetessin acceptar congregants femenines. Així ho vàrem fer però, una vegada redactats, el nostre Prefecte es va negar reiteradament a donar-los el vist-i-plau conforme aquesta era la voluntat de la Junta, fet que no implicava que ell estigui d’acord. Recordem que el Prefecte té un vot a la Junta de la Sang i no dret de vet i per tant no voler donar el vist-i-plau ha implicat una omissió dels seus deures amb voluntat de bloquejar una decisió quan estatutàriament no tenia aquesta capacitat.
  Davant d’aquest fet inexplicable la Junta va decidir presentar-los directament a l’Arquebisbat, tot i no tenir el vist-i-plau del Prefecte. La resposta fou que no s’acceptava la proposta de modificació dels Estatuts i a més que els acords de la Junta General del 29 d’octubre eren invàlids pel fet de que l’Acta no estava signada pel Prefecte.
  Pocs dies després vàrem rebre una convocatòria, feta directament pel Prefecte, per a una Junta General Extraordinària amb l’ordre del dia: “nomenar un nou Sotsprefecte per renovar la Junta de la Sang”.

  JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE 3 DE SETEMBRE DE 2015
  Amb data 16 d’agost d’aquest any, el Vicari General de l’Arquebisbat de Tarragona, l’Il•lustríssim Joaquim Fortuny Vizcarro, prevere, va emetre un decret pel qual autoritzava que el Prefecte convoqués la Junta General Extraordinària per al dia 3 de setembre amb l’objectiu de nomenar un nou sots-prefecte.

  ResponSuprimeix
 4. (4/4)
  En aquest decret mencionava l’article 30 dels estatuts vigents segons el qual el Prefecte té la competència per convocar una Junta General i feia referència a les facultats que li dóna el Dret Canònic per dispensar ad cautelam tots els articles que poguessin ser al•legats contra la validesa i licitud d’aquesta convocatòria i contra els acords que es poguessin prendre. Dit d’una manera més planera, el Vicari General va deixar sense efecte tots els punts dels estatuts per permetre al Prefecte fer i desfer a la seva voluntat.
  En concret, un d’aquests punts que van quedar sense efecte va ser l’article 25 segons el qual correspon a la Junta General i per tant a la majoria dels congregants escollir el sotsprefecte, i no al prefecte com es plantejava.
  Així va ser com el dia de la Junta General en comptes de presentar un candidat a sotsprefecte i realitzar una votació com s’ha fet sempre d’acord als estatuts de la Congregació, es va fer simplement una “exploració”, per tant no vinculant, del parer dels congregants respecte un nou sots-prefecte, el Sr. Josep Ignasi Boada. A remarcar que el nom del nou sots-prefecte tot just es va fer públic en el moment de la celebració de la Junta General i aquest no va realitzar cap exposició per presentar quins serien els objectius de la seva Junta.
  El resultat d’aquesta exploració va ser de únicament 31 vots a favor per 57 vots en contra, i per tant àmpliament en contra d’una persona fins ara no gaire vinculada amb la nostra Congregació.
  Malgrat aquest resultat, el Prefecte va acabar l’acte amb l’afirmació “ja tenim nova Junta, en contra del que acabava d’expressar la majoria dels congregants i en contra dels estatuts, tot i que haguessin estat dispensats per aquesta ocasió.

  CONCLUSIONS
  Estem convençuts que l’actuació de la Junta que representem ha estat sempre correcta, ajustada als estatuts, al mandat dels congregants i amb l`ànim de buscar sempre el millor per a la nostra Congregació.
  Creiem que hem de defensar la voluntat dels congregants de la Sang expressada en la Junta General del 2013. Creiem també que hem de defensar el bon nom de tots i cadascun dels membres de la Junta que, en tot cas, hem actuat de bona fe i d’acord amb els Estatuts. No podem acceptar actuacions injustes que, al nostre parer, perjudiquen la nostra Congregació.
  No compartim que la Congregació es regeixi per principis no democràtics, tal i com va repetir per dues vegades el Prefecte a la Junta General Extraordinària del passat 3 de setembre, i no trobem justificades accions tant desmesurades com la de cessar una Junta legalment constituïda i substituir-la per un altra nomenada a dit i, a més, amb la opinió majoritàriament contraria dels congregants.
  Fent nostres les paraules del Sant Pare Francesc VI, cal “una església oberta per frenar la fuga de fidels, que s’allunyen davant les estructures jurídiques de l’església a causa de les distàncies físiques o morals.”
  Per tant, davant d'aquets fets no ens resignem i el nostre desacord es traduirà en diferents accions que portarem a terme a partir d’aquest moment. Tanmateix, aquesta Junta agraeix a tots els congregants que han participat activament en les Juntes Generals convocades i en especial als que ens han donat el seu suport.

  Tarragona, a 13 de setembre de 2015

  Els membres seglars de la Junta de la R. i V. Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona

  ResponSuprimeix
 5. Us adjunto el comunicat que l'Arquebisbe de Tarragona a enviat per tal d'ampliar i contrastar la informació a aquest article:

  COMUNICAT EN RELACIÓ A LA NOTÍCIA PUBLICADA A «MÉS TARRAGONA»

  Davant la informació publicada en el periòdic Més Tarragona d’aquest dijous, dia 17 de setembre, en què s’implica la meva persona en el veto a l’entrada de dones i la cessió de la Junta Directiva de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona manifesto:
  Que lamento que es publiquin informacions tergiversades. Com a Arquebisbe sempre he procurat que les dones tinguin representació i visibilitat a l’Església. Sent fidel a aquest principi, amb el que crec fermament, he nomenat diverses dones en llocs de responsabilitat de l’Arquebisbat i agraeixo de cor el bé que fan a l’Església i a les congregacions.
  Que La Sang està formada per la R. i V. Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i la Congregació de senyores sota la invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de La Soledat. Per tant, a La Sang hi ha senyores. El que es va demanar és que entrin congregants senyores a la Congregació de senyors i clergues.
  Que d’acord amb els estatuts vigents de la pròpia Congregació ni la petició ni el procediment fets a l’Arquebisbat van ser correctes. Però vull manifestar que no tinc cap inconvenient en l’admissió de senyores a la Congregació de senyors i clergues sempre i quan es faci d’acord amb el Dret.
  Que el tracte que han rebut, especialment en els últims temps, tant l’anterior Prefecte, Mons. Miquel Barbarà com l’actual Prefecte de la Congregació, Mn. Josep Queraltó, representants de la meva persona a la Congregació, no ha estat el correcte.
  Que donada la situació insostenible he accedit a la petició del Prefecte de nomenar nou sotsprefecte i renovar la Junta directiva.
  Que m’estimo amb tot el cor la Setmana Santa de Tarragona, les seves Confraries i els congregants que hi formen part i em dol que informacions com aquestes malmetin l’essència d’una tradició tan arrelada a casa nostra.

  † Jaume Pujol Balcells
  Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

  ResponSuprimeix
 6. Cal recordar que l’any 1545 el gremi d’esparters i espardenyers va crear la congregació piadosa de la Sanc Preciosa de Iesuchrist, per tal de recollir i donar santa sepultura als desgraciats que morien en els camins, i per protegir i fer respectar als penats que eren portats al patíbul.

  Fins aleshores, els que morien en descampat eren aliment dels animals feréstecs, i els condemnats a mort motiu de burla i escarni per al públic que anava a les execucions per tal de divertir-se. En desfilar pels carrers camí cap a la mort, els veïns els hi llençaven escombraries i buidaven els orinals i els barrals a sobre seu.

  La presència dels congregants de la Sanc Preciosa de Iesuchrist amb la Creu acompanyant al penat, va acabar amb aquestes pràctiques vexatòries, i amb el costum de tallar el cap als executats i clavar-los a les portes de la ciutat.

  Cal doncs, que expliquem a tots que la Congregació de la Puríssima Sang de Jesucrist no és actor d’un espectacle turístic, ni part d’un acte estrictament religiós. És la mostra vivent de la pietat dels nostres avantpassats tarragonins envers el desfavorit, un exemple a seguir pels nostres nens i joves.

  Segur que la nova junta sabrà resoldre tots els problemes, i recuperar la il·lusió de les noves generacions per tal de pertànyer a aquesta centenària congregació, i mantenir el seu prestigi i lluentor durant cinc-cents anys més.


  Rafael Roca
  Congregant
  President de la Fundació Aurora

  ResponSuprimeix